Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Menu

Nawigacja

Treść strony

Historia Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Luboniu
 
PPP w Luboniu powstała w 1976r. Początkowo była Filią Poradni Wychowawczo – Zawodowej Poznań-Górczyn, a następnie - od 1977r. - zaistniała jako samodzielna placówka. Jej pierwszym Dyrektorem była pedagog Zofia Mania. Poradnia zatrudniała wówczas czterech pracowników pedagogicznych (na 4 etatach), sekretarkę (na 0,5 etatu) i obsługiwała teren miasta Lubonia oraz miasto i gminę Stęszew. W 1991r. nastąpiła zmiana Dyrektora, którym została pedagog Hanna Łabuzińska, pełniąca tę funkcję do chwili obecnej.
W tym czasie placówka mieściła się w starym baraku na boisku Szkoły Podstawowej nr 2 w Luboniu. Z upływem lat, gdy barak zaczął się rozpadać, stanęliśmy przed alternatywą zmiany miejsca lokalizacji lub likwidacji. Czas ten zbiegał się też ze zmianą nazwy Poradni na obecnie stosowaną – Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna (PPP). W tej trudnej sytuacji pomogły nam władze miasta Lubonia. Najpierw w 1993r. przeniesiono nas do tymczasowo zaadaptowanych piwnicznych pomieszczeń w Szkole Podstawowej nr 3 w Luboniu, a w czasie kolejnych 3-ch lat wybudowano nam, przy współpracy KO w Poznaniu, nową siedzibę o powierzchni ok.160m2. W finansowaniu jej wyposażenia pomogło MEN oraz bardzo wielu sponsorów, głównie z Poznania, Stęszewa i Lubonia. Efektem końcowym powyższych działań była jedna z najnowocześniejszych i bardzo dobrze wyposażonych placówek. Tak rozpoczęła się też nasza współpraca z samorządami terytorialnymi.               
Kolejne znaczące zmiany nastąpiły w roku 1999 wraz z reformą administracyjną państwa. Nowo konstytuowane władze Powiatu Poznańskiego podjęły trudną dla nas decyzję o rozdzieleniu opieki psychologiczno-pedagogicznej nad 17-stoma gminami (okalającymi miasto Poznań) między 3 istniejące na tym terenie Poradnie: w Mosinie, Swarzędzu i Luboniu. Efektem prowadzenia powyższej polityki było poszerzenie obszaru pracy lubońskiej Poradni z 2-ch do 7-miu gmin (Luboń, Stęszew, Buk, Dopiewo, Tarnowo Podgórne, Rokietnica, Suchy Las). Równocześnie pozwolono na zwiększenie personelu tylko o 1 etat i ewentualne powołanie 1-nej Filii, której kadrę mięli stanowić dotychczasowi pracownicy.
Informacja ta spowodowała podjęcie przez Dyrektora placówki, panią Hannę Łabuzińską, intensywnej pracy, zmierzającej do poszukania nowych sojuszników oraz innych niż dotychczasowe rozwiązań finansowych i lokalowych. W ten sposób w maju 1999r. pani Dyrektor rozpoczęła tworzenie projektu zmian w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Luboniu. Realizowane na tym etapie działania były prowadzone dwutorowo:
  • pani Łabuzińska podjęła rozmowy z Zarządem Powiatu Poznańskiego oraz z radnymi z Powiatowej Komisji Oświatowej,
  • prowadziła uzgodnienia z burmistrzami, wójtami, sekretarzami i radnymi oraz osobami odpowiedzialnymi za oświatę na danym terenie, dyrektorami szkół oraz pedagogami i psychologami szkolnymi.
Celem powyższego było:
  •  rozpoznanie sytuacji w poszczególnych gminach,
  • pozyskanie jak największej liczby sojuszników rozwoju i wspierania pomocy psychologiczno – pedagogicznej,
  • wspólne znalezienie sposobu umożliwiającego strukturalną rozbudowę naszej Poradni.
Można stwierdzić, że wszędzie tam, gdzie docieraliśmy, spotkaliśmy się z dużym zrozumieniem oraz chęcią współpracy. Niektóre z gmin (Suchy Las, Tarnowo Podgórne, Buk) chciały, by na ich terenie powstały Filie lubońskiej Poradni. W zamian za to zobowiązały się przez zawarcie pisemnych Porozumień z Zarządem Powiatu Poznańskiego do:
  • zapewnienia pomieszczeń dla nowych Filii i wyposażenia ich w odpowiedni sprzęt oraz meble,
  • finansowania - w przypadku Buku i Tarnowa Podgórnego – 1 etatu pedagogicznego, a w przypadku Suchego Lasu – 1,5 etatu, a od 2006 r 2,5 etatu.
W ten sposób Uchwałą Rady Powiatu Poznańskiego (1999r.) powołano 3 Filie Poradni lubońskiej. Każdej z nich zapewniono 3 etaty pedagogiczne i 0,5 etatu administracyjnego.
  Pierwszą z Filii - w Suchym Lesie - otwieraliśmy uroczyście w październiku 1999r., a w Tarnowie Podgórnym – w grudniu 1999r. Druga uroczystość była uświetniona obecnością wielu ważnych osobistości, takich jak: naczelnik DOiPS MEN R. Ponczek, dyrektor CODN w Warszawie prof. K. Ostrowska, w imieniu Wielkopolskiego Kuratora Oświaty dyr. J. Adamski, współpracujący z naszą placówką wizytatorzy KO w Poznaniu oraz burmistrzowie, wójtowie, radni, miejscowe osobistości i wielu innych gości z zaopiekowanego przez Poradnię obszaru.
   W 2000r. kolejną Uchwałą Rady Powiatu Poznańskiego (2000r.) powołano 4- tą Filię lubońskiej poradni - w Stęszewie. Wyposażono ją w dwa etaty pedagogiczne, z których jeden przesunięto z Lubonia, a drugi – finansowano przez gminę stęszewską. Okres 1999 – 2001 był gorącym czasem poszukiwań nowej kadry. Rozpoczęto go od znalezienia trzech kierowników do powołanych Filii, następnie zatrudniono pozostałą kadrę (16–stu pracowników pedagogicznych, księgową, sekretarki zatrudnione w Filiach). Pilnie należało przygotować do pracy merytorycznej większą liczbę nowych pracowników, niż posiadała placówka macierzysta, a przede wszystkim należało zbudować wewnętrzną organizację poszczególnych Filii i połączyć cały rejon ogólną strukturą. Wewnętrzna praca dotyczyła w szczególności wzajemnej komunikacji oraz wypracowania i wdrożenia jednolitych dla wszystkich form organizacji pracy. Opracowano i wspólnie przeprowadzono szereg przedsięwzięć dla całego rejonu Poradni. Ich przykładem były: warsztaty dla wszystkich dyrektorów szkół uczące budowania szkolnego programu wychowawczego, spotkania warsztatowe dla wszystkich dyrektorów przedszkoli oraz wychowawców szkolnych i przedszkolnych oddziałów ,,O” wprowadzające program pracy nad budowaniem dojrzałości szkolnej, cykl spotkań dla doradców zawodowych, spotkanie dla wszystkich dyrektorów poświęcone na prezentację systemowych działań PPP, czy spotkania dla wychowawców klas. Okazało się, że wspólne działania pozwalają na pełniejsze wykorzystanie posiadanego potencjału osobowego, dają szansę na lepsze uwewnętrznienie naszego przekazu, budują autorytet Poradni w środowisku. W celu kontynuacji rozpoczętych działań i dalszego zacieśniania współpracy ze środowiskiem lokalnym rozpoczęto tworzenie Koncepcji Rozwoju naszej placówki. Pracę tę podjęto w gronie Zespołu Kierowniczego (ZK), do którego należeli: Dyrektor placówki i ówcześni Kierownicy Filii. W pracach powyższych nie brał udziału kierownik Filii w Stęszewie, który został powołany w styczniu 2001r. Od roku 2003 skład Zespołu poszerzono o osobę pełniącą obowiązki zastępcy Dyrektora. W ten sposób powstał jeden z pierwszych Program Rozwoju Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Luboniu, modyfikowanej przez Dyrektora placówki.
   Inne osiągnięcie naszej placówki to stworzony przez Dyrektora nowatorski dokument „System Zarządzania PPP w Luboniu”, składający się z czterech części: Programu Rozwoju Poradni, Systemu Zapewniania Jakości Pracy, Systemu Doskonalenia Nauczycieli, Wewnętrznego Prawa Poradni. Wypracowanie Systemu oraz działalność ZK umożliwiło synchronizację i jednolitość działań struktury rozbudowanej Poradni oraz zapewniło dbałość o jakość pracy. Dzięki działaniom podejmowanym w oparciu o wdrożony „System Zarządzania PPP w Luboniu” realizowane są zadania określone w Programie Rozwoju Poradni, zmierzające do rozwijania współpracy ze środowiskiem lokalnym, samorządami terytorialnymi, podnoszenia kwalifikacji i kompetencji wszystkich pracowników oraz ciągłego doskonalenia realizowanych usług.
  Obecnie przygotowujemy się do zmian strukturalno-organizacyjnych, wzmacniających świadczoną pomoc psychologiczno-pedagogiczną. Pragniemy stać się silną placówką wielospecjalistyczną, skupiającą zespoły specjalistów w zakresie:
- wczesnej opieki nad małym dzieckiem i rodziną,
- pomocy dzieciom i młodzieży niepełnosprawnej,
- doradztwa wyboru szkoły i zawodu,
- poradnictwa dla dzieci i młodzieży (w tym: uzdolnionych, zagrożonych i niedostosowanych społecznie),
- poradnictwa rodzinnego.
 

drukuj ()

  • opublikował: Administrator Systemu
    data publikacji: 2009-12-16 16:55

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 2369
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2009-12-17 10:59

Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Luboniu

62-030 Luboń, ul. Wschodnia 25 b
powiat poznański, województwo wielkopolskie

NIP: 777-24-26-168, REGON: 639694960

Dane kontaktowe

tel.: +48 61 858 19 79

e-mail: ppplubon@powiat.poznan.pl

Godziny urzędowania

sekretariat:
codziennie 8.00-16.00

poradnia:
Ze względu na stan pandemiczny aktualne godziny otwarcia znajdują się na stronie internetowej poradni.

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 67302
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2020-06-29 15:56

Stopka strony