Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Menu

Nawigacja

  • Przedmiot działalności i kompetencje Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej

Treść strony

Do zadań poradni należy w szczególności:

  1)   diagnozowanie poziomu rozwoju, potrzeb i możliwości oraz zaburzeń rozwojowych i zachowań dysfunkcyjnych dzieci i młodzieży, w tym:

a)  predyspozycji i uzdolnień,

b)  przyczyn niepowodzeń edukacyjnych,

c)  specyficznych trudności w uczeniu się;

  2)   wspomaganie dzieci i młodzieży odpowiednio do ich potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych, w tym zwłaszcza dzieci i młodzieży:

a)  szczególnie uzdolnionych,

b)  niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie lub zagrożonych niedostosowaniem społecznym,

c)  ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się,

d)  z zaburzeniami komunikacji językowej,

e)  z chorobami przewlekłymi;

  3)   prowadzenie terapii dzieci i młodzieży, w zależności od rozpoznanych potrzeb, w tym dzieci i młodzieży z zaburzeniami rozwojowymi, z zachowaniami dysfunkcyjnymi, niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie lub zagrożonych niedostosowaniem społecznym, oraz ich rodzin;

  4)   pomoc dzieciom i młodzieży w wyborze kierunku kształcenia i zawodu oraz planowaniu kształcenia i kariery zawodowej oraz wspieranie nauczycieli przedszkoli, szkół i placówek w planowaniu i realizacji zadań z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego;

  5)   wspomaganie dzieci i młodzieży z trudnościami adaptacyjnymi związanymi z różnicami kulturowymi lub ze zmianą środowiska edukacyjnego, w tym związanymi z wcześniejszym kształceniem za granicą;

  6)   pomoc rodzicom i nauczycielom w rozpoznawaniu i rozwijaniu indywidualnych możliwości, predyspozycji i uzdolnień dzieci i młodzieży;

  7)   podejmowanie działań z zakresu profilaktyki uzależnień i innych problemów dzieci i młodzieży, w tym udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej dzieciom i młodzieży z grup ryzyka oraz ich rodzicom;

  8)   współpraca ze szkołami i placówkami w rozpoznawaniu u uczniów specyficznych trudności w uczeniu się, w tym ryzyka wystąpienia specyficznych trudności w uczeniu się u uczniów klas I-III szkoły podstawowej;

  9)   współpraca z przedszkolami, szkołami i placówkami przy opracowywaniu i realizowaniu indywidualnych programów edukacyjno-terapeutycznych, o których mowa w przepisach w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie w przedszkolach, szkołach i oddziałach ogólnodostępnych lub integracyjnych oraz w przepisach w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie w specjalnych przedszkolach, szkołach i oddziałach oraz w ośrodkach, oraz planów działań wspierających, o których mowa w przepisach w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach;

  10)  współpraca w udzielaniu i organizowaniu przez przedszkola, szkoły i placówki pomocy psychologiczno-pedagogicznej;

  11)  wspomaganie wychowawczej i edukacyjnej funkcji rodziny;

  12)  wspomaganie wychowawczej i edukacyjnej funkcji przedszkola, szkoły lub placówki, w tym udzielanie nauczycielom pomocy w rozwiązywaniu problemów dydaktyczno-wychowawczych;

  13)  prowadzenie edukacji dotyczącej ochrony zdrowia psychicznego, wśród dzieci i młodzieży, rodziców i nauczycieli;

  14)  udzielanie, we współpracy z placówkami doskonalenia nauczycieli, wsparcia merytorycznego nauczycielom, wychowawcom grup wychowawczych i specjalistom udzielającym pomocy psychologiczno-pedagogicznej w przedszkolach, szkołach i placówkach.

 

Podstawa prawna: ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ,  z dnia 17 listopada 2010 r. w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych, w tym publicznych poradni specjalistycznych (Dz. U. z dnia 2 grudnia 2010 r.)

drukuj ()

  • autor informacji: A.Czarnora
  • opublikował: Administrator Systemu
    data publikacji: 2009-05-06 23:28
  • zmodyfikował: Administrator Systemu
    ostatnia modyfikacja: 2011-02-02 20:20

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 2178
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2011-02-02 20:20

Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Luboniu

62-030 Luboń, ul. Wschodnia 25 b
powiat poznański, województwo wielkopolskie

NIP: 777-24-26-168, REGON: 639694960

Dane kontaktowe

tel.: +48 61 858 19 79

e-mail: ppplubon@powiat.poznan.pl

Godziny urzędowania

sekretariat:
codziennie 8.00-16.00

poradnia:
Ze względu na stan pandemiczny aktualne godziny otwarcia znajdują się na stronie internetowej poradni.

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 67311
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2020-06-29 15:56

Stopka strony